top of page

Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky
1 Kdo jsme a co děláme?
Jsme internetový obchod, který prodává Zboží a Služby, a v těchto Podmínkách vás informujeme o tom, jak funguje náš obchod a platforma www.wildraefamily.com, jak se Zboží a Služby objednávají a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace či jakýchkoliv nejasností.
 
1.1 Prodávajícím jsme Kateřina Rae, IČO: 09705511, se sídlem V jehličině 839/7, 19014 Praha 9 - Klánovice, zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 21 a Atrey Rae, IČO: 71391312, se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, 11000 Praha 1 – Nové město, zapsaný v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 1 („my“). Prostřednictvím našeho webu umístěného na webových stránkách www.wildraefamily.com prodáváme a inzerujeme naše Zboží a Služby, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé („vy“) mohou prostřednictvím Webových stránek objednat a uzavřít s námi Smlouvu, tedy kupní smlouvu anebo smlouvu o poskytování služeb. Cílem tohoto dokumentu, Podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy a informovat vás o nich. 
 
1.2 V případě, že máte zájem o zakoupení našeho Zboží nebo objednání našich Služeb, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.
 
1.3 Pokud není uvedeno jinak, v Podmínkách budeme používat tyto základní pojmy:
Cena: je cena za Zboží nebo Služby, kterou jste povinni nám uhradit.
Digitální obsah: je obsah, který vám v rámci poskytování Služeb zpřístupníme v digitální podobě pro vaši vlastní potřebu.
Podmínky: jsou tyto Obchodní podmínky.
Smlouva: je kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Smluvními stranami.
Služba: je akce v online či offline prostoru, které se můžete zúčastnit. Například se jedná o workshop, webinář anebo dlouhodobý program.
Vy: jste fyzická nebo právnická osoba, která s námi uzavírá Smlouvu.
Webové stránky: jsou naše webové stránky www.wildraefamily.com.
Zboží: jsou naše produkty a výrobky, které nabízíme na Webových stránkách. 
 
1.4 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
Kateřina a Atrey Rae
Adresa: U Křížku 825, 267 16 Vysoký Újezd u Berouna
IČO: 09705511 (Kateřina)
IČO: 71391312 (Atrey)
E-mail: katerina.rae.email@gmail.com, Atrey : atrey@wildandcoco.com
Kontaktní telefon: 603 268 184 (Kateřina), Atrey: 731533492
 
2 Objednání Zboží nebo Služeb
Zde najdete informace týkající se nákupu a objednávky Zboží nebo Služeb.
 
2.1 Ačkoliv Webové stránky obsahují všechny potřebné informace o Zboží i Službách, můžeme s vámi uzavřít Smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.
 
2.2 Vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na Webových stránkách vystaveno, je především informativního charakteru a nejsme povinni ohledně tohoto Zboží nebo Služeb uzavřít Smlouvu.
 
2.3 Naše Zboží anebo Služby si můžete objednat na Webových stránkách prostřednictvím formuláře, ve kterém vyplníte zejména informace o Zboží nebo Službě, Ceně, způsobu úhrady Ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Zboží nebo poskytnutí Služby (např. online/offline, termín a místo konání) a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku („Objednávka“).
 
2.4 Před závazným odesláním Objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Přihlásit“ nebo „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za úplné a správné. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou. Je nutné, abyste před odesláním Objednávky vyplnili veškeré své údaje a potvrdili, že jste se seznámili s Podmínkami a souhlasíte s nimi.
 
2.5 Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu, přičemž vám společně s potvrzením zašleme i odkaz na tyto Podmínky ve formátu. Smlouva je však uzavřena již momentem stisknutí tlačítka Přihlásit nebo objednat. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká Cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude Smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení. 
 
2.6 Pokud bychom náhodou Zboží neměli aktuálně skladem, budeme vás o této skutečnosti ihned informovat a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. Je pak na vás, zda chcete Objednávku zaslat splněnou pouze částečně, počkat na aktuálně nedostupné Zboží nebo i Objednávku zrušit a odstoupit od Smlouvy. V případě zrušení Objednávky pro nedostupnost Zboží vám vrátíme peníze co nejdříve. 
 
2.7 Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení. 
 
2.8 V případě, že by došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení Ceny na e-shopu nebo v průběhu objednávkového procesu, nejsme povinni vám takové Zboží dodat či takovou Službu poskytnout. O chybě vás budeme informovat bez zbytečného odkladu a zašleme vám e-mailem pozměněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy, přičemž je Smlouva v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou Cenou souhlasíte.
 
3 Digitální obsah
3.1 V rámci poskytování Služeb vám můžeme dodat i Digitální obsah. Pro takové případy platí následující článek Podmínek. Pokud tento článek neurčí nic jiného, použijí se pro poskytnutí Digitálního obsahu ostatní odpovídající ujednání Podmínek.
 
3.2 Po objednání a zaplacení Služby s Digitálním obsahem vám e-mailem zašleme přístup k Digitálnímu obsahu. V některých případech ale můžeme Digitální obsah zpřístupňovat postupně, po tzv. modulech. Podrobnosti se vždy dozvíte u konkrétního produktu.
 
3.3 Digitální obsah se zavazujeme aktualizovat tak, jak bude nezbytné, aby byl Digitální obsah bez vad po dobu trvání Smlouvy. Na konkrétní aktualizace vás vždy upozorníme.
 
3.4 Odpovídáme zejména za to, že Digitální obsah:
3.4.1 odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a případně jiným ujednaným vlastnostem, 
3.4.2 je vhodný k účelu, pro který jej požadujete a s nímž souhlasíte,
3.4.3 je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, a s uživatelskou podporou.
 
3.5 Dále odpovídáme za to, že Digitální obsah vedle ujednaných vlastností: 
3.5.1 je vhodný i k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy, případně kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
3.5.2 rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 
3.6 Po vypršení stanovené doby přístupu do kurzu již nemáte možnost se k němu vrátit. 
 
4 Platební podmínky
V této části si můžete přečíst, jak za Zboží nebo Služby zaplatit.
 
4.1 U Zboží nebo Služby je vždy uvedena přesná Cena tohoto Zboží nebo Služby. Cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. 
 
4.2 Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží můžete uhradit bankovním převodem.
 
4.3 U platby bankovním převodem uveďte správný variabilní symbol platby, který je uveden u přihlášky nebo v potvrzovacím e-mailu. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží vám nebude odesláno včas, případně vám nebudeme moci poskytnout Služby.
 
4.4 Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.
 
4.5 Umožňujeme možnost platby ve splátkách. V takovém případě bude postupováno podle konkrétního splátkového kalendáře, který je uveden v objednávkovém formuláři Objednávka modifikována platbou ve splátkách je však objednávkou zavazující k zaplacení všech splátek. Pokud budete s některou ze splátek v prodlení, jsme oprávněni vám přístup k Digitálnímu obsahu znepřístupnit až do doby, než příslušnou splátku zaplatíte. Tím však není dotčena vaše povinnost veškeré domluvené splátky zaplatit.
 
5 Doručování
Nyní vám představíme podmínky a způsoby doručení vašeho Zboží.
 
Dodání fyzických produktů
5.1 Způsoby doručení Zboží, které je fyzickým produktem (např. krytaly, knihy apod.):
prostřednictvím Zásilkovny.
 
5.2 Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží v případě, že objednané Zboží nebude skladem a ani nebude moci být dodáno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 
 
5.3 Pokud se nedohodneme jinak, dodáme vám zboží vždy do 30 dnů od uzavření Smlouvy, v opačném případě můžete odstoupit od Smlouvy a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
 
5.4 Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého Zboží. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet bez ohledu na další možnosti platby.
 
5.5 Při převzetí Zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů Zboží. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové Zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.
 
Dodání digitálního obsahu
5.6 Zboží, které je digitálním obsahem, vám dle jeho povahy zašleme e-mailem anebo vám umožníme jeho stažení nebo zpřístupnění přímo z Webových stránek.
 
5.7 Prosíme, Zboží, které je digitálním obsahem, po jeho doručení nebo stažení zkontrolujte, zda je kompletní a bezvadné.
 
5.8 Abyste Zboží, které je digitálním obsahem, mohli otevřít a číst, je potřeba, abyste měli stažený software na otvírání souborů, jak je popsáno u konkrétního Zboží. Nezbytné je i připojení k internetu pro stažení Zboží, které je digitálním obsahem.
 
6 Odstoupení od Smlouvy
České zákony vám jako spotřebiteli poskytují mnohá práva. Pokud uzavíráte Smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek Podmínek.
Pokud chcete odstoupit od Smlouvy, je nejjednodušší napsat nám e-mail.
 
6.1 Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 
6.2 Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy:
o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, případně pokud plnění za úplatu započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
a) o dodávce Zboží vyrobeného podle vašich specifických požadavků nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
b) o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby nebo Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze              
c) nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
d) o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jste jej porušili;
e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste jej porušili;
f) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;
g) o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;
h) o dodání Digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; případně pokud plnění za úplatu započalo s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
 
6.3 Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy a máte na to právo, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto Podmínek. Odstoupit od Smlouvy však můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči nám.
 
6.4 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladům na dodání Zboží nebo Služeb, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené Zboží. 
 
6.5 Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku sníženou o náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům. 
 
6.6 Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží, snížení hodnoty tohoto Zboží. Pokud je Zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte. Náklady na vrácení Zboží zpět k nám nesete vy.
 
6.7 Pokud zvolíte jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který nabízíme, vrátíme vám pouze náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 
6.8 Nejsme ale povinni vrátit vám Cenu do té doby, než nám bude Zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu. 
 
6.9 Pokud jsme vám spolu se Zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
 
7 Stornopodmínky Služeb konaných v určitých termínech, změny termíny nebo místa
 
7.1 V případě, že chcete účast na nějakém našem semináři, kurzu apod. (Službě, která má daný pevný termín) zrušit, proveďte tak prosím pouze na našem kontaktním e-mailu a uveďte číslo účtu pro případné vrácení Ceny nebo její části:
a) do 2 týdnů před konáním akce vám vrátíme 100 % ceny Služby (webináře, semináře);
b) do 1 týdnů před konáním akce vám vrátíme 50 % ceny Služby;
c) od 2. kalendářního dne včetně před konáním Služby je storno poplatek ve výši 100 % ceny Služby.
 
7.2 V případě, že za sebe seženete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O tom nás však prosím informujte e-mailem. Pokud se Služby (kurzu, semináře, apod.) nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, Cenu nevracíme.
 
7.3 Termín nebo místo konání Služby můžeme změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informujeme e-mailem, který jste uvedli v objednávkovém formuláři. Následně budete mít na výběr, zda chcete vrátit plnou Cenu Služby, nebo si vyberete jiný termín, případně místo Služby.
 
7.4 V případě, že byste chtěli vrátit plnou Cenu Služby, vrátíme vám ji na účet, který uvedete v e-mailu, nebo ze kterého jste částku uhradili, a to do 10 dnů od doby, kdy se na tom domluvíme.
 
8 Reklamace a záruka za jakost
 
Snažíme se vám dodat naše Zboží i Služby v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že Zboží a Služby může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.
Za co odpovídáme u Zboží?
 
8.1 Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte Zboží, odpovídáme zejména za to, že:
8.1.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
8.1.2 je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
8.1.3 je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k užívání nebo používání, pokud je ke zboží potřeba.
 
8.2 Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:
8.2.1 je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
8.2.2 Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
8.2.3 je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k používání a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
8.2.4 Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.
 
Za uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili. 
 
8.3 Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 
 
8.4 Pokud jste vadu vytkli oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, kdy jste nemohli věc používat. Třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení. 
 
8.5 Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou Zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
 
8.6 U použitého Zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového Zboží. 
 
Za co odpovídáme u Služeb?
 
8.7 Odpovídáme za to, že Službě nechybí takové vlastnosti, případně odpovídá rozsahem a kvalitou parametrům, které jsme si ujednali, nebo které jste mohli s ohledem na povahu a účel Služby očekávat.
 
8.8 Taktéž odpovídáme za to, že Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
8.9 Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Službu jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.
 
8.10 Vadu Služby musíte vytknout co nejdříve poté, co ji zjistíte, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí plnění.
 
Jak uplatnit práva z vadného plnění?
 
8.11 Reklamaci, prosíme, uplatněte na kontaktní e-mail nebo na kontaktní adresu. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u nás jako prodávajícího nebo poskytovatele Služeb. 
 
8.12 Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
8.12.1 vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
8.12.2 prokázání nákupu Zboží nebo Služby (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
 
8.13 Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a Zboží vám zašleme zpět.
 
8.14 Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení a vaše kontaktní údaje.
 
8.15 U reklamace Služeb je podstatné, abyste uvedli váš kontakt, co a proč reklamujete a abyste prokázali, že jsme vám Službu poskytli. Je též nutné, abyste uvedli, jak se přejete reklamaci vyřídit.
 
Vady Zboží
 
8.16 Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 
 
8.17 Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
8.17.1 opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním;
8.17.2 použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
8.17.3 vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste roztrhli stránky diáře.
 
Jak reklamovat Zboží a Služby?
8.18 Pokud má Zboží nebo Služby vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:
8.18.1 dodání nové věci nebo Služby bez vady; nebo 
8.18.2 opravu věci, 
ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 
 
8.19 V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
8.19.1 pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
8.19.2 když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
8.19.3 pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
8.19.4 když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
8.20 Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada významná. 
 
8.21 Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený námi nebo výrobcem někdo jiný, kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte prosím vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. 
 
8.22 Dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 
 
Jak reklamovat Digitální obsah?
8.23 Odpovídáme za to, že Digitální obsah nemá při převzetí žádné vady. Zejména pak odpovídáme za to, že:
8.23.1 Digitální obsah odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
8.23.2 je vhodný k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jste souhlasili;
8.23.3 je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití (včetně návodu k instalaci a s uživatelskou podporou, pokud je potřeba).
 
8.24 Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností:
8.24.1 je Digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
8.24.2 Digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na má veřejná prohlášení nebo prohlášení jiné osoby v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
8.24.3 je Digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat;
 
Za výše uvedené poslední tři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili na skutečnost, že se některá z vlastností Digitálního obsahu liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.
 
8.25 Před prvním použitím některého Digitálního obsahu jste povinni prostudovat návod k použití a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním Digitální obsah poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
 
Jak na vyřízení reklamace?
 
8.26 Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
 
8.27 Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 
8.28 Pokud jste spotřebitel, pak máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznán. Pokud jste podnikatel, toto právo nemáte.
 
8.29 Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 
8.30 Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 
 
9 Vzájemná práva a povinnosti
 
9.1 Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím naší kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši e-mailovou adresu.
 
9.2 Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. 
 
9.3 Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
10 Závěrečná ustanovení
 
10.1 Podmínky jsou v českém jazyce. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud si ve Smlouvě domluvíme cokoliv odchylně od Podmínek, pak má před Podmínkami přednost toto odchylné ustanovení ze Smlouvy. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako poskytovatele služeb nebo prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
10.2 K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.3 Všechna práva k našim Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
 
10.4 Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování. 
 
10.5 Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webových stránek nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové stránky a užívat Webové stránky nebo jejich části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením nebo účelem. 
 
10.6 V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 
10.7 Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální i původní znění naleznete vždy na našich Webových stránkách. O takové změně vás budeme informovat oznámením na Webových stránkách. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.
 
10.8 Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.
 
10.9 Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
 
10.10 Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 
10.11 Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním Podmínkám můžete kontaktovat na náš kontaktní e-mail.
 
Tyto Podmínky platí ode dne 28.12.2022
 
Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy

bottom of page